Únor 2007

->4.maturitní otázka-lit<-

14. února 2007 v 16:50 Maturitní otázky
4 Renesance a humanismus ve světové a české literatuře
RENESANCE především v uměleckých směrech 15. a 16. stol.
znovuzrození antických ideálů, středem pozornosti se stává člověk jako ideál krásy a lidského vědění (rozum), radost z pozemského života první znaky v Itálii a jižní Francii, obrození antických hodnot termín původně označoval novou epochu vznikajících kapitalistických vztahů v Itálii, snaha obrodit starší kulturu, která se opírala o církev představy lidí o životě a světě - smysl života není viděn v životě posmrtném, žijeme teď.
Výtvarné umění
objevena krása lidského těla, harmonický soulad tělesných proporcí, nebojí se odhalit
Stavitelství
gotický hrad ustupuje pohodlí zámků a městských domů (Letohrádek královny Anny, Dobruška, Opočno) znaky - hlavně sloupoví, lehkost, vzdušnost
Malířství
větší realita zobrazení - objev perspektivy a přírody, kterou středověké umnění vytlačilo.
Renesanční umělci
Michelangelo Buonaroti - (1475 - 1564)
· sochař - (Mojžíš, David), malíř (fresky v Sixtinské kapli),
· stavitel (kopule Baziliky sv. Petra v Římě),
· básník (znělky - sonety)
Leonardo da Vinci - (1452 - 1519)
· všestranný umělec, teoretik, vynálezce;
· Mona Lisa, Poslední večeře páně
Rafael Santi - (1483 - 1520)
hlavní stavitel chrámu sv. Petra v Římě, ředitel římských vykopávek
Tizián - (1474 - 1576)
malíř a portrétista (tiziánová barva = nazrzlá až do červena)
Humanismus

především v literatuře - humanus = lidský
· nový ideál vzdělání, ve středověku vzdělání směřovalo k Bohu, ale nyní chtěl poznávat člověka, studium člověka, všestrannost a plnost života
· projevy filologie (studium klas. jazyků)
· rozvoj humanitních věd (dějepis, lékařství, filozofie a přírodních věd)
· umění
· vedl k rozrušení feudálního řádu - přechod od feudalismu ke kapitalismu
· změny probíhaly v různých zemích a různých dobách
· základem vzdělání studium antických autorů
DOBA OBJEVŮ:
Zámořské objevy - objevy nových zemí, poznání světa
Přírodní a astrologické objevy - otřes autority církve, sílí důvěra v rozum a vědecké bádání
země není střed vesmíru, točí se kolem slunce - Miluláš Koperník,
Galileo Galilei, Giordano Bruno
Knihtisk - 1444 - 1448 - v Mohuči - Johannes Gutenberg: knihy do r. 1500 - inkunabule (prvotisky) První tištěná kniha je Trojanská kronika
Reformace - proces odstranění rozporů dostal formu reformy církve, hlavně v Německu (Martin Luther)
PŘEDCHŮDCI RENESANČNÍHO CÍTĚNÍ V EVROPĚ
ITÁLIE:
· první znaky renesance, nejstarší představitelé vrstevníci Karla IV.
· Řím se stal vzorem v úsilí politickém, právnickém i uměleckém
· sonet - dialektický a dramatický žánr typické poezie
· novela - krátký prozaický ú tvar s překvapivým obratem v závěru: reálné zobrazení skutečnosti
· poutavý děj a výrazné zakončení
DANTE ALIGHIERI (1265 - 1321) -
Ital
Božská komedie - rozsáhlá it. psaná báseň, duchovní epos.
3 části:
· 1. Peklo
· 2. Očistec - (v obou) - Danteho provází Vergilius, který je symbolem vědění
· 3. Ráj - Danta provádí jeho mrtvá milenka Beatrice, která byla symbolem dokonalosti
· Dante hlavní postavou, příznak nového pojetí osobnosti
· psána v politickém vyhnanství, soudí politiku té doby
· v jeho díle se snoubí prvky středověké s prvky humanistickými (poznání člověka)
FRANCESCO PETRARCA (1304 - 1374)
v mnohém navázal na Danteho, psal latinsky a italsky, styky s Karlem IV., psal sonety (znělky), rozvinul je Sonety Lauře - inspirace ve vlastních pocitech (láska, štěstí, trápení)
(CANZONIERE) - autora provází životem láska k Lauře
GIOVANY BOCCACCIO (1313 - 1375)
Ital. psal první Dantův životopis, latinská pojednání, psal novely
Dekameron - sbírka 100 novel, které vypr áví 10 osob 10 večerů, kteří utekli před morem, tvoří jeden celek (rámcovou povídku), několik novel přeloženo poč. 15. stol. do češtiny
FRANCIE:
villonská balada - lyrická báseň, skládá se ze 4 strof, 1. - 3. strofa - 7 - 12 veršů, 4. strofa jen
polovinou veršů ze strof předešlých, obtížnost v použití dvou, třech rýmů. 4 strofa je krátký dopěv, říká se mu poslání a obsahuje myšlenkové vyvrcholení
FRANCOISE VILLON (1431 - 1461)
- dosáhl na universitě akademické hodnosti, žil v divné společnosti, byl odsouzen k smrti, představitel Villonské (franc.) balady, líčil bídu a postoje vykořistěného člověka, bývá pokládán za prvního z prokletých básníků
Velký Testament (ZÁVĚT) satirický román, výsměch středověkým přežitkům nejpozoruhodnější dílo pozdní středověké lyriky
Malý Testament (ODKAZ) básně ironického a satirického obsahu V jeho spovědích se střídá smyslové opojení životem s melancholickými úvahami o smrti .
GEOFFREY CHAUCER
účastnil se války proti Francii, diplomatické poslání
Povídky Canterburské - vliv Dekameronu - měšťané si zpříjemňují cestu povídáním příběhů
FRANCOISE RABELAIS (1494 - 1553)
největší renesanční prozaik, mnich a lékař, velký vypravěč s vtipem a slovními hříčkami
Gargantua a Panagruel - satirický román, výsměch středověkým přežitkům vyprávění o rodu obrů, víra v neomezenost lidského poznání, spojení věčnosti s moudrostí, 4 díly
HOLANDSKO:
ERASMUS ROTTERDAMSKÝ (1467 - 1536)
Holanďan působící v mnoha evr. zemích, usiloval o sloučení antiky s křesťanstvím, kritický postoj k církvi
Chvála bláznovství (1511) satirické dílo o zlořádech, pokrytectví, nevědomosti církevní a feudální společnosti, ostrý postoj proti německé reformaci
ŠPANĚLSKO:
MIGUEL de CERVANTES SAAVEDRA (1547 - 1616)
největší špan. lit. umělec renesance, psal verše, dramata, novely i romány, v bitvě přišel o ruku, 5 let v zajetí v Alžíru, až do smrti žil v bídě
Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha dvoudílný román, uplatnění lidských a uměleckých zkušeností, světová proslulost, původně satira na rytířské romány - hrdina chudý venkovský šlechtic, který s bláznovskou vážností si umíní obnovit slávu a ctnost potulného rytířstva, vracíval se bit a zesměšněn; sluha Sancho Panza neztrácí smysl pro realitu, don Quijote po svém zmoudření umírá, dáma jeho srdce - Dulcinea, jeho kůň Rosinanta
LOPE FELIX VEGA CARPIO - (1562 - 1635)
· největší dramatik zlatého věku, zachováno 500 her. Nejpopulárnější je
· Don Juan - je to dobrodruh a chladnokrevný kavalír, dostane se po několika dobrodružstvích do Sevilly. Ustavičně hledá nové lásky, a ničí lidské štěstí. - na tento motiv složil W. A. MOZART operu Don Jovani. - měla premiéru v Praze
· Otrokyně svého milence
· O včí pramen
· Král je nejlepší soudce
ANGLIE:
WILLIAM SHAKESPEARE - (1564 - 1616)
· největší světový dramatik
· první nejstarší syn ze šesti dětí oženil se s dívkou o 10 let starší
· narozen v Anglii, v 18 se oženil a odešel do Londýna, stal se hercem a spolumajitelem nejlepší divadelní společnosti, na sklonku života se vrátil do Stratfordu (Strattford upon Avon)
· námět děl z kronik, antické a it. historie, z novel a básní,... hrdinové - velcí, silní lidé ve víru života, zachovávají si důstojnost a věrnost hum. ideálům, trvalé um. vyjádření člověka a duše, napřed pouze přepisoval staré hry, a později vytvořil svých 37 her
1. období tvorby do r. 1600
hlavně komedie a hist. hry, první tragédie
KOMEDIE: Sen noci svatojánské Benátský kupec Mnoho povyku pro nic Zkrocení zlé ženy Komedie plná omylů Dva šlechtici veronší Veselé paničky winsdorské Večer tříkrálový Jak se vám líbí
vystupují do popředí hrdinky, které jsou pravým opakem středověké ženy světice, dívají se do tváře milencům a životu
HISTORICKÉ HRY: Richard III, Jindřich IV a VI Julius Caesar
TRAGÉDIE: Romeo a Julie
boj za právo člověka na lidskou plnocennost, na samotné určování osudu, na lásku, štěstí a život
2. období tvorby do r. 1608
pesimismus a životní zklamání, hlavně tragédie
Hamlet - kralevic dánský
typický renesanční hrdina, muž světa, učenec a bohatýr, věří v důstojnost a budoucnost lidstva, ale neuvědomuje si tragické meze existence, ve své vzpouře zůstává osamocen, proto ji nemůže dokončit
Othello
černý vojevůdce benátské armády, podlehne našeptávání a návalu žárlivosti a zabije svou ženu Desdemonu, z velké lásky se nakonec zabije
Jaga - postava s rysy sobectví a kariérismu
Macbeth
vojevůdce pod vidinou osobní moci vraždí skotského krále a dosedá na volný trůn, první zločin vede k dalším Může mě zabít jenom člověk, který není zrozený z ženy
Král Lear
poslední z největších tragédií, pyšný král nerozezná ryzost od sobecké krutosti svých dcer, odhodí své brýle mámení a vidí svět docela jinýma očima bezzemků vyhnaných z půdy a domovů
vytvořil nový typ dramatu osvobozeného od náboženského života a jednání, zobrazuje pozemský život ve všech radostech i tragédiích rozvíjí dramatické zápletky, přenáší děj na různá místa, fantastické postavy zachycuje život v palácích i v krčmách
3. období tvorby - do r. 1612
vyjasňuje se jeho pesimismus smiřuje se s osudem
Bouře, Zimní pohádka
zasazena do Čech, ale objevuje se zde i moře
RENESANCE A HUMANISMUS V ČECHÁCH
humanismus v Čechách až od pol. 15. stol., napětí mezi katolíky a nekatolíky, nábož. spory zesilovalo luterství, k němuž se hlásilo mnoho kališníků, úbytek veršované tvorby, rozvoj naukové prózy orientuje se spíše na náboženskou problematiku a její řešení soupeření mezi šlechtou a městy
2 směry literatury: latinská VS česká
latinsky píšící:
JAN Z RABŠTEJNA
diplomat, předchůdce humanismu
Dialog - rozprava dvou šlechticů, o politických poměrech, autor je pro smírné vyřešení sporu, dává do popředí lásku k vlasti, odsuzuje válku
VIKTORIN KORNEL ze VŠEHRD (1460 - 1520)
Právník a překlady z latiny, dílo právnického charakteru, požadoval psaní v češtině, vyzdvihoval češtinu, chudý původ a povýšen do stavu šlechtického, jako univerzitní mistr používal příjmení Cornelius
O právech, o súdiech i o dskách země české knihy devatery - právnické dílo, neuspělo, jeho koncepce poražena šlechtou
Knihy o napravení padlého- nábadá k česky psané vzdělanosti
HYNEK z PODĚBRAD
syn Jiřího, přeložil několik povídek Dekameronu
Májovský sen, Veršové o milovníku - milostá tématika s citovým prožitkem a okouzlením Frantova práva - zábavná literatura
JAN BLAHOSLAV - (1523 - 1571)
pracoval pro Jednotu bratrskou, biskup a tajemník církve, jazykovědec
Gramatika česká, Muzika - otázky jazyka a hudby
Filipika proti misomusům - vášnivé řeči x nepřátelé můz, zdůrazněna nutnost vzdělání, proti Janu Augustovi
Bible Kralická (1594) - rozbor biblických textů, překlad Nového zákona (Blahoslavův), vybroušená čeština, vzor češtiny
bibličtina - vzor pro oživování, obrozenecký jazyk slov. evangelíků
kroniky:
VÁCLAV HÁJEK z LIBOČAN - (+1553)
výborný stylista
Kronika česká - nepřesná historicky, vydávána po bitvě na Bílé hoře, výborná čeština, katolické hledisko, byla víceméně pro šlechtu, povolena i v době temna
cestopisy:
VÁCLAV ŠAŠEK z BÍŘKOVA
Deník o cestě pana Lva z Rožmitálu - přeprácováno Jiráskem "Z Čech až na konec světa"
KRYŠTOF HARANT z POLŽIC a BEZDRUŽIC
- účastník povstání českých stavů, popraven
vydal knihtiskem - Cesta z království českého do Benátek, odtud po moři do země svaté, země judské a dále do Egypta od Kryštofa H.
DANIEL ADAM z VELESLAVÍNA - (1546 - 1599)
oženil se s dcerou Melantricha, čímž zdědil tiskárnu, zásluha na šíření českých knih, měl zálibu ve slovnících
pěstoval populární dějepisectví, jeho jazyk nazýván veleslavínská čeština - dělal korektury přístup k zábavné beletrii - psaní i podle starých předloh
Kalendář historický - zkušenosti profesora historie, každý den se něco stalo
Historie o bratru Janu Palečkovi
Vydával slovníky
- konec 16. stol.je označován jako doba veleslavínská, čeština - vrchol českého humanismu
JAN KAMPANUS VODŇANSKÝ
rektor univerzity Karlovy snaha zachránit universitu před jezuity, nepovedlo se, sebevražda, napsáno podle něj Mistr Kampánus od Zikmunda Wintera
BOHUSLAV BALBÍN
jezuita, pronásledovaný vlastenec a spisovatel, psal pouze latinsky, kritizuje šlechu, že se nechá germanizovat
Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého - latinsky, právo na jazyk

->5. maturitní otázka-lit<-

10. února 2007 v 19:27 Maturitní otázky
5 Ústní lidová slovesnost a česká literatura na počátku národního obrození
· zachycuje myšlení a cítění lidí, odraz jejich životních zkušeností
· nekončí ani vznikem písma
· lidová slovesnost je souhrnný název pro tradiční druhy lidového slovesného umění, nezapisována, předává se ústně. Je to pohádka, pověst, píseň, legenda, pořekadlo, přísloví, hádanka, balada, lidová dramata, proroctví, vyprávění ze života, anekdoty
· vzniká také tvorba pololidová, kterou netvoří lid, ale je o lidu a jeho životě, známe dvě podoby: Interludia - byly to frašky, které kritizovaly sedláky, kteří byli terčem posměchu
· používaly se v nich i vulgarismy
Kramářské písně - jarmareční, zpívá se v nich o časových příhodách nebo nešťastných událostech, poutě a trhy, ukazovaly se obrázky a k tomu se zpívalo; končily ponaučením.
Pohádka - vyprávění s nadpřirozenými bytostmi, dobro vítězí nad zlem, pokud mají postavy jména, vyjadřují jejich vlastnosti - Dobromil
Pověst - narozdíl od pohádky se vztahuje k určitému místu, času či osobě. Jádro pověsti je pravdivé. Má pouze národní prvky.
Píseň - tvořily ji venkovské vrstvy. Provázela člověka od narození do smrti. Různé druhy - ukolébavky.
Legenda - ve středověku je to vyprávění ze života svatých. V novější době znamená dílo s jakýmkoli nadpřirozeným námětem.
Pořekadlo - krátké rýmované vyjádření životní zkušenosti. Základem je metafora. Na nový rok o slepičí krok.
Přísloví - už ve starém zákoně, u krále Šalamouna, sledují věci a obecně platné zásady. Kdo šetří má za tři.
Anekdoty - humorné vyprávění, má pointu
Proroctví - například Sybilino proroctví, Libušino proroctví...
Hádanka - je důkazem lidové moudrosti a vtipu a schopnosti pojmenovávat věci metaforicky. V létě leží v zimě běží (sáně)
Balada - epická skladba s tragickým koncem, jednoduchá, krátká, chmurná. Lidová balada nemá autora.
Lidová dramata - lidová hra se zpěvy, hrála se na venkově. Přizpůsobené náboženské hry, do kterých pronikly lidové zvyky a obyčeje.
ČESKÁ LITERATURA V POČÁTKU NÁRODNÍHO OBROZENÍ
· počátek v poslední třetině 18 století
· 1781 - toleranční patent a zrušení nevolnictví - Josef II
· 1773 - zrušení jezuitského řádu
· Všeobecná školská reforma
· ztráta víry v pozemský život = obrácení k bohu
· vliv VFR a osvícenců
· nositel hnutí je česká buržoazie a inteligence (opora o venkovský lid)
Zdroje národního obrození:
· revoluční nálada lidu vrcholí v roce 1848
· myšlenka slovanské vzájemnosti - austroslavismus - posílení národního sebevědomí
· poezie inspirována lidovou slovesností - Němcová a Erben - sběratelství
· lidové zábavné čtení, V. M. Kramérius - Česká expedice
· činnost drobné vesnické inteligence - učitelé a vlastenečtí kněží
· lidové divadlo - Václav Matěj Kopecký
· obrozenecká věda - jazykověda - jazyk = základní znak národa
· historie - snaha připomenout slavnou minulost - husitství
Periodizace národního obrození:
1. fáze - obranná (převážně vědci) - 70 léta 18. stol - počátek 19 století
2. fáze - ofenzivní (vědci a básníci) - počátek 19. století - polovina 30. let 19. století 2. fáze - vyvrcholení obrozeneckých snah - 30. - 50. léta 19. století
1. F Á Z E
Cílem bylo čelit germanizaci, zachránit a obnovit český jazyk. Vzorem byla čeština veleslavínská, zájem o českou kulturu a dějiny
1. Jazykověda
JOSEF DOBROVSKÝ
snaha o ustálení jazyka, psal německy a latinsky, ale cítil česky; Dějiny českého jazyka a literatury Zevrubná mluvnice českého jazyka, - základní význam pro ustálení spisovné češtiny, nastínění celého systému jazyka, formulace jeho zákonitostí Základy jazyka staroslověnského - tímto dílem se stal zakladatelem slavistiky, psal převážně německy, anglicky a trochu česky Německo český slovník, dva díly
Přínos:
základy obrozeneckého hnutí a literatury základy novočeského spisovného jazyka základy české moderní vědy (kritičnosti, úsilí o pravdu, např. odmítnutí pravosti rukopisů) základy slavistiky
2. Historie
Vznik Královské české společnosti nauk 1774, Českého muzea, a Matice české. Pěstuje se historie.
GELASIUS DOBNER
kněz, zkoumá historické prameny, nezaujaté hodnocení, odhalil nespolehlivost Hájkovy kroniky, psal latinsky a německy zakladatel moderního českého dějepisu.
FRANTIŠEK MARTIN PELCL
první profesor ČJ na pražské univerzitě, píše Novou kroniku českou - ta má nahradit tu Hájkovu
3. Počátky českého divadla
Píšou se hry původní i se překládaji. První divadelní scény:
· v Kotcích (1738)
· Stavovské divadlo (1783) - ale většinou německy
· Bouda - vlastenecké divadlo na Koňském trhu
· repertoár Boudy: překlady klasiků - Shakespeare, Moliere, Schiller
· veselohry - (Prokop Šedivý - Pražští sládci)
· vlastenecké hry - (Václav Thám)
VÁCLAV THÁM
byl po Krameriovi redaktorem Schönfeldských novin. Zemřel jako kočovný herec v bídě. Rozmnožoval repertoár českých představení hrami z dějin. např. Břetislav a Jitka, nebo Šárka, Vlasta. Významně zasáhl do básnictví, vydal almanach Básně v řeči vázané.
4. Počátky českého básnictví
sem patří almanach V Tháma - Básně v řeči vázané
ANTONÍN JAROSLAV PUCHMAJER
s první novočeskou básnickou školou, vydal 5 almanachů. 1 a 2 je Sebrání básní a zpěvů, 3, 4, 5 Nové básně Puchmajer je tvůrce ód - Óda na Žižku, Óda na jazyk český
5. Nakladatelství Česká expedice
založil:
VÁCLAV MATĚJ KRAMÉRIUS
vydával noviny, nakladatel, a knihkupec, vydával hlavně díla starší české literatury, uvědomoval si význam novin, první literární středisko obrozenectví - také vydavatelství vydával Schönfeldské Pražské noviny, později vlastní Pražské poštovské noviny, přezvané nakonec na Krameriusovy vlastenské noviny
2. F Á Z E
· vliv napoleonských válek, národně osvobozenecké hnutí v Evropě
· snaha postavit češtinu na evropskou úroveň
· první novodobý národně kulturní program
znaky období
· rozvoj básnického i odborného jazyka, rozšíření slovní zásoby (Jungman)
· historismus (oslava husitství a veleslavínské doby)
· slovanský humanismus (propagace slovanské myšlenky)
· aktivita (nejen cenit minulé, ale i tvořit hodnoty nové)
· pokusy o zavedení časomíry a vzkříšení epiky
· výchovně vlastenecké cíle
JOSEF JUNGMAN
učitel v Litoměřicích vůdčí osobnost obrozeneckého úsilí psal česky Jungman odsuzuje odnárodněnou šlechtu, má myšlenku slovanské vzájemnosti - AUSTROSLAVISMUS Byl to jazykovědec, napsal Historie literatury české - soupis literárních památek od nejstarších dob do současnosti, obraz bohatství češtiny Jako překladatel z ruštiny - Slovo o pluku Igorově.z němčiny - Schiller Goethe, angličtiny - Milton - Ztracený ráj, Z francouzštiny - Chateaubriand. Do jazyka vnáší slova z nářečí, třeba sklepení nebo chorý a slova z jiných slovanských jazyků - Příroda z RJ.
Životní dílo Jungmana je:
Pětidílný slovník česko německý 120 000 slov - důkaz, že čeština je stejně dokonalá jako němčina Vznik českého odborného názvosloví (přírodní a humanitní vědy - Purkyně)
Rozmlouvání o jazyce českém - proti poněmčování ve školách, víra v budoucnost národa i jazyka
JAN KOLÁR
Slovák, potom odešel do německé Jeny a pak se zase vrátil Osudová láska Mína a vlast Sbírka Slávy dcera - milostná touha splývá s vlasteneckým citem. Sbírka má 5 zpěvů. Básně - elegie, ódy, epigramy, milostná lyrika
SC: Předzpěv + 5 zpěvů - názvy podle řek Sála, Labe, Dunaj, Lethe a Acheron.
Zpěvy - 600 vlasteneckých a milostných znělek (sonety)
Národnie zpievanky - slovenské lidové písně
PAVEL JOSEF ŠAFAŘÍK
Slovák, nejvýznamnějším dílem jsou Slovanské starožitnosti - dokazují, že Slované jsou spolutvůrci evropské kultury Památná řeč na Slovanském sjezdu - chtěl svobodu pro slovanské národy.
Dějiny slovanského jazyka a literatury ve všech nářečích - psáno německy, Slované jsou jeden národ
FRANTIŠEK LADISLAV ČELAKOVSKÝ
zabýval se ústní slovesností. Autor první české umělé balady Shrnul folklór a lidovou slovesnost do Ohlasy písní ruských a Ohlasy písní českých (Čurila Plenkovič, Bohatýr Muromec) (Toman a lesní panna). Dále napsal Slovanské národní písně - sbírka písní a přísloví všech Slovanů. Čelakovský věří, že zárukou češství je venkov.
FRANTIŠEK PALACKÝ
historik Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě 5 dílů, nejprve německy, později česky zachycení dějin od počátku do roku 1526, výklad dějin jako zápas němectví a slovanství
Divadlo
v 1. fázi spíše pokusy
VÁCLAV KLIMENT KLICPERA
významný dramatik 2. fáze hry rytířské a historické, motivy pohádkové i soudobé - Veselohra na mostě, Zlý jelen, Každý něco pro vlast Rohovín Čtverrohý - 3 potulní malíři, mají smůlu, Rohovín je ranhojič, vsází se spolu o sto dukátů že neprojde se svým ošklivým jménem drážďanskou branou. jednotliví maliří procházejí u brány jako Jednorohý, Dvourohý a Třírohý, když pak příjde opravdový Čtverrohý, je rozzuřeným strážníkem uvržen do vězení. Je propuštěn na přímluvu, ale musí zaplatit sto dukátů.
Rukopisné padělky
Rukopis královédvorský a Zelenohorský boje o pravost, nepravost dokázána až v 80. letech 19. století měly dokázat starobylost naší kultury (touha o velkých eposech) Pravděpodobní autoři podvrhů:
VÁCLAV HANKA - knihovník a archivář českého muzea
JOSEF LINDA - novinář a spisovatel
7

->novinky<-

2. února 2007 v 18:09 News
Jo, a je to! Mám to! Harry Potter and Deathly Hallows vyjde oficiálně 21. července 2007!!!! *Thumbs up* Já se tak těšííím, vy ne?
Tím pádem v Británii, vyjde trochu dřív, samozřejmě, 7.července 2007. Supeeeer, ne?
A mám další supéééér novinku: Harry Potter a Fénixův Řád půjde v Česku 19. července 2007, jak jinak:-)
Tady je ten článek:
V ČERVENCI VYJDE KNIHA O POTTEROVI
Londýn - Příští a poslední díl ságy o čarodějnickém učni Harrym Potterovi půjde do prodeje 21.července. Včera to oznámila spisovatelka Joanne Rowlingová a vydavatelský dům Bloomsbury. Nový film přijde v České republice do kin 19.července.